Kişisel Verilerin Korunması

AVNİ MURAT SELÇUK-FORTİKS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK (“FORTİKS” veya “Şirket”) olarak,  kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

1. Kişisel Verileriniz Neden ve Ne İçin Kullanılıyor
KVKK uyarınca Fortiks “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup sunacağı hizmet çerçevesinde sizden alacağı talimatlar ve başvurular kapsamında,  tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, tüm pazarlama faaliyetleri doğrultusunda sunulan hizmetlerden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz amacıyla; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep ve şikayet yönetimi bilgileri, görsel ve işitsel veriler,  ödeme bilgileri gibi finansal veriler ile çeşitli müşteri verileri ve müşteri işlem verileri gibi kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi konularda, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve kişisel veri işleme şartları dahilinde gerçekleştirebilir. Bu sebeple kişisel verileriniz; eğitim satın alım sürecinin tamamlanması için gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgiler üzerinden kontrol ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi, firmalardan eğitim başvuru verileri üzerinden raporlamanın yapılabilmesi, bu verilerin ilerleyen dönemlerdeki başvuru süreçlerinde ve istatiksel çalışmalarda kullanılabilmesi, yapılan işlemlerde kullanılmak üzere kimliğinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizin kaydedilebilmesi, sizden gelen talep üzerine sunacağımız ürün ve hizmetler kapsamında gerekli ve sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgilerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilebilmesi, kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi ve idari ve hukuki yükümlüklerimizin gereğinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilir. Ayrıca Kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, size özel sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılması ve Startiks Online Web Eğitim Sistemi üyeliğiniz sebebiyle size verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi için Şirketimize ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere uygun surette işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin Paylaşımına İlişkin Açıklamalar
Belirtilen kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası gereğince, Startiks internet sitesinden gerçekleştirilen üyelik kaydı ile toplanabilmektedir. Ayrıca FORTİKS, kişisel verilerinizi her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz size bu hizmeti sunabilmek için destek aldığımız (Arşiv, matbaa, iş ortaklığı yapılan eğitim sponsoru firmalar, eğitmenler, yazılım ve teknik destek veren firma vs.) iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası dahil kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca Eğitim finansmanı için talepte bulunduğunuz eğitimin sponsor firmaları ve eğitmenleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı hissedarları, iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve eğitim hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği sair mevzuatta izin verilen kişiler, kurum-kuruluşlar, kamu tüzel kişileri gibi kişi ve kuruluşlarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği diğer kişi kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşılabilir. FORTİKS’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir.

3. KVKK Kapsamındaki Haklarınız 
Kişisel verileriniz FORTİKS tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak KVKK kapsamındaki haklarınızı FORTİKS’e başvurarak her zaman kullanabilirsiniz. Bu çerçevede; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.
KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup işbu haklarınızı internet sitemizde (www.startiks.com ) bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümü altındaki Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Herhangi soru ya da şikayetinizin olması halinde bizimle iletisim@fortiks.com adresine e-mail atarak bizimle temasa geçebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydı ile işlenmektedir. 
Kişisel Verilerin Korunması Politikamız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi başvuru formumuza aşağıda bulunan dosyalardan ulaşabilirsiniz

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Startiks Online Web Eğitim Sistemine üyelik ile satın alınan ürün ve hizmetler hakkında analiz yapılarak hizmetlerden, indirimlerden, kampanyalardan yararlanmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verilerinin işlenmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

İşbu bilgilendirme kapsamında belirtilen amaçlar için kişisel verilerimin işlenmesinde açık rızam olduğunu onaylıyorum.