Gizlilik Politikası

www.startiks.com web sitesi, Fortiks Eğitim Danışmanlık firmasına aittir. Fortiks Eğitim ve Danışmanlık; üyelerin internet sitelerinden güvenli ve verimli bir şekilde faydalanmalarını ilke edinmiştir. Ayrıca kullanıcı gizliliğinin önemli bir hak olduğunun bilinci ile hareket ederek üyelerin gizliliğini koruma ve onları bu konuda bilgilendirme amacıyla aşağıdaki gizlilik sözleşmesi maddeleri paylaşılmaktadır.

Üye kayıt, ödeme ve giriş işlemleri …. SSL Sertifikası ile korunmaktadır. E-posta iletişiminde mesajlar şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliği garanti altına alınmadığından tarafımıza gönderilen e-postaların güvenliğinden kullanıcılar sorumludur. Üye tarafından ödeme yapmak amacı ile  Şirket’e bildirdiği bilgiler Şirket tarafından 3.şahıslarla paylaşılmayacaktır. Üye’nin kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır.

 

Kişisel Verilerin Toplanması: www.startiks.com internet sitesini kullananlar ve hizmetlerden faydalananlar kişisel verilerinin ŞİRKET tarafından elde edilmesini, toplanmasını, işlenmesini, aktarılmasını onaylamış olur. ŞİRKET’in, ÜYE tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ÜYE’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle ŞİRKET’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Üyelik oluşturma esnasında ÜYE’den talep edilen bilgilerin ŞİRKET tarafından elde edilip işleneceğini ÜYE sitesini ziyaret ederek veya üye olarak kabul ve beyan etmektedir. İşbu sözleşme ile satın alınan ürün ve hizmetler hakkında analiz yapılarak, hizmetlerden, indirimlerden, kampanyalardan yararlanmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verilerinin işlenmesine ÜYE rıza gösterdiğini beyan eder.

Kişisel Verilerin Kullanımı: KVKK uyarınca FORTİKS “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup sunacağı hizmet çerçevesinde ÜYE’den alacağı talimatlar ve başvurular kapsamında,  tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, tüm pazarlama faaliyetleri doğrultusunda sunulan hizmetlerden sorunsuz olarak ÜYE’nin yararlanabilmesi amacıyla; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep ve şikayet yönetimi bilgileri, görsel ve işitsel veriler,  ödeme bilgileri gibi finansal veriler ile çeşitli müşteri verileri ve müşteri işlem verileri gibi kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi konularda, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve kişisel veri işleme şartları dahilinde gerçekleştirebilir. Bu sebeple kişisel veriler; eğitim satın alım sürecinin tamamlanması için gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgiler üzerinden kontrol ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi, firmalardan eğitim başvuru verileri üzerinden raporlamanın yapılabilmesi, bu verilerin ilerleyen dönemlerdeki başvuru süreçlerinde ve istatiksel çalışmalarda kullanılabilmesi, yapılan işlemlerde kullanılmak üzere ÜYE kimliğini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilebilmesi, ÜYE’den gelen talep üzerine sunulan ürün ve hizmetler kapsamında gerekli ve ÜYE ile paylaşmamız gereken önemli bilgilerin iletişim bilgileri üzerinden iletilebilmesi, kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi ve idari ve hukuki yükümlüklerin gereğinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilir. Ayrıca Kişisel veriler; ŞİRKET ürün ve hizmetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, ÜYE’ye özel sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılması ve Startiks Online Web Eğitim Sistemi üyeliğiniz sebebiyle ÜYE’ye verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi için ŞİRKET’e ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere uygun surette işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Paylaşımı: Belirtilen ÜYE kişisel verileri, sözleşmenin ifası gereğince, Startiks internet sitesinden gerçekleştirilen üyelik kaydı ile toplanabilmektedir. Ayrıca ŞİRKET; ÜYE kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.
Toplanan kişisel veriler ÜYE’ye bu hizmeti sunabilmek için destek alınan (Arşiv, matbaa, iş ortaklığı yapılan eğitim sponsoru firmalar, eğitmenler, yazılım ve teknik destek veren firma vs.) iş ortaklarına aktarılabilecektir.  Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası dahil kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca Eğitim finansmanı için talepte bulunulan eğitimin sponsor firmaları ve eğitmenleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı hissedarları, iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve eğitim hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği sair mevzuatta izin verilen kişiler, kurum-kuruluşlar, kamu tüzel kişileri gibi kişi ve kuruluşlarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği diğer kişi kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşılabilir. ŞİRKET’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için ÜYE’nin kişisel verilerin doğru ve güncel olması çok önemlidir.

KVKK Kapsamında Haklar:  Kişisel veriler, ŞİRKET tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak KVKK kapsamındaki haklar ŞİRKET’e başvurarak her zaman kullanılabilir. Bu çerçevede; ÜYE’nin kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur.
KVKK kapsamındaki hakları yazılı olarak kullanmak gerekmekte olup işbu haklar ŞİRKET’in internet sitesinde (www.startiks.com ) bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümü altındaki Başvuru Formu aracılığı ile kullanılabilir.
Kişisel veriler işbu sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydı ile işlenmektedir. 
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni: İş bu sözleşme ile Startiks Online Web Eğitim Sistemine üyelik ile satın alınan ürün ve hizmetler hakkında analiz yapılarak hizmetlerden, indirimlerden, kampanyalardan yararlanmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verilerinin işlenmesine ÜYE rıza gösterdiğini beyan eder.

İşbu bilgilendirme kapsamında belirtilen amaçlar için kişisel verilerin işlenmesinde açık rızası olduğunu onaylar.

Kişisel Olmayan Verilerin Toplanması: Ziyaretçilerin www.startiks.com internet sitesindeki dolaşımları sırasında, ziyaretçilerin yoğunluğunu, gezilen sayfaları, sitede tıklanan bölümleri vb. Otomatik olarak toplayıp işlenmektedir. Bu veri ve bilgiler sitenin nasıl kullanışdığının tespiti için olup kullanıcının kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. ÜYE‘nin tarayıcısının sabit diskine yerleştirilen çerezler sayesinde, ziyaretçi ve üyelere daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanım ile ilgili bilg ve veri toplanmaktadır. Böylelikle en çok ziyaret edilen bölümlere ait içerikler, daha kullanışlı hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Taraflar, Sözleşme’nin icrası sırasında birbirlerine ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun edindikleri gizli ve ticari öneme sahip bilgi ve belgeleri (aşağıda tanımlandığı şekilde Gizli Bilgi), Sözleşme’nin sona ermesinden veya feshinden sonra dahi süresiz olarak korumakla yükümlüdür.

Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a işbu Sözleşme kapsamında ifşa edilen know-how, iş, metot, buluş, yöntem, ilerleme, patent, uygulama, tasarım, telif hakkı, marka, yenilik, ticari, mali, teknik bilgi dâhil her türlü bilgi ile Taraflar arasında kurulacak sözleşme süresi içerisinde diğer Taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sır ve/veya özel nitelikteki bilgiler ve/veya ticari sonuçlar ve/veya istatistiki bilgiler ve/veya kullanıcı bilgileri ve/veya ortaklar, yöneticiler ve dahil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgiler ve/veya aralarındaki sözleşmeler ve türlü yazılı ve sözlü bilgi akışı, gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilir.

Taraflar’ın birbirlerine ifşa ettiği materyaller ve bilgiler, aşağıda yer alan tanımlar doğrultusunda Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir:

a) Zaten kamunun bilgisinde olan veya bilgiyi alan Taraf’ın bu Sözleşme’yi ihlal etmesi dışında başka bir yolla kamunun bilgisine giren bilgiler; veya

b) Bilgiyi ifşa eden Taraf, bilgiyi alan Taraf’a ifşa etmeden önce bilgiyi alan Taraf’ın zaten bildiği bilgiler; veya

c) Bilgiyi alan Taraf’ın bilgiyi ifşa eden Taraf dışında bir kaynaktan edindiği ve bilgiyi ifşa eden Taraf’a karşı gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin edindiği bilgiler; veya

d) İfşa eden Taraf’ın yazılı onay ile kamuya açıklanmasına izin verdiği bilgiler.

Taraflar, gerek işbu Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, Gizli Bilgi’yi dolaylı veya dolaysız süre sınırlaması olmaksızın kullanmayacaklarını ve her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar’dan herhangi biri, yürürlükte olan yasal düzenlemeler, mahkeme kararı veya idari emir gereğince Gizli Bilgi’yi açıklamak zorunda kaldığı takdirde, bu durumu yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirecektir. ŞİRKET, bu bilgileri sadece idari ve yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma yahut mahkemelerce belirlenmiş durumlar dahilinde ŞİRKET kendisinden istenen bilgi kendisinde bulunması durumunda ilgili makama/makamlara iletebilir.